Præsteboliger og jordarealer

Ydunslund 5 

Huset er opført i 1951, - adressen var dengang Vinkelvej -, og en havestue er tilbygget i 1964. 
Ydunslund 5 blev købt af Lemvig og Nørlem menighedsråd til overtagelse 1. april 1968. 
Boligen er beliggende som nabo til Lemvig kirkegård.
Senere er boligen blevet ombygget i efteråret 2003.
Boligen er med kontor, stor opholdsstue, soveværelse og 3 store værelser.
I kælderen er der vaskerum og forskellige depotrum og værelser.
I renoveringsperioden boede præstefamilien i Vesterbjerg 2, som på det tidspunkt var ejet af menighedsrådet og lå på Lemvig kirkegård.
Denne bolig (Vesterbjrg 2) er efterfølgende blevet solgt og udstykket til privat bolig.

 

Nis Petersensvej 26

Præsteboligen er overtaget 1. september 1976 og er senere et par gange i forbindelse med præsteskifte blevet renoveret. Huset er oprindelig opført i 1972 af Johan Søgaard Andersen.

Arealet er 1106 m2 og er en hjørnegrund. Bebygget areal er 158 m2  dertil kommer garage m.v. på 38,6 m2, og købesummer var kr. 600.000

Huset er senest renoveret i forbindelse med præsteskifte i 2007.
I den forbindelse er nogle termoruder, køkken og bad og nogle gulve m.m. udskiftet.
I 2018 er lavet forskellige forbedringer og vedligeholdelsesopgaver.
I øjeblikket står boligen tom. 

 

Ågade 12 

I brev af 11. maj 1976 godkender Kirkeministeriet salg af Aagade12 og køb af Nis Petersensvej 26.

Boligen i Aagade skulle nedrives, og dermed være med til at lave plads til et nyt gadegennembrud i Lemvig. Salgsprisen blev aftalt til kr. 475,000.

 

 

I 1966 var Aagade 12 blevet udvidet med et konfirmandlokale. 

 

Indtil 1965 var grunden på 3.450 m2, hvoraf 925 m2 i en længere periode var udlejet.
I 1965 blev det udlejede areal og yderligere 332 m2 frasolgt til Lemvig Motorkompagni og L. Kier A/S 

 

 

Boligen i Aagade var opført i 1938 i haven til den "gamle præstegaard", og stod overfor at skulle gennemgå en omfattende istandsættelse, ligesom Lemvig Kommune i sin dispositionsplan havde forudsat en vejføring til havnen, der ville tage en del af præstegårdshaven. 
 
I 1938 giver Kirkeministeriet og Stiftsamtmanden tilladelse til at nedrive et gammelt faldefærdigt hus som har været benyttet til udhus, kuskebolig m.m.
Huset lå i det sydvestlige hjørne af præstegårdens daværende grund.

 

 

 

1938: Den gamle præstegaard nedrives ?  eller sælges ?

1928: Den gamle præstegård vurderes til kr. 46.200 til Statsbrandforsikringen

 

 

Tidligere var der bolig i Storegade 48 til den residerende kapellan.

Boligen var beliggende på et areal på 469 m2

Denne bolig blev solgt med overtagelse 11. juni 1968.
I samme forbindelse købes Ydunslund 5

 

1960: Storegade 48    1965 indlægges fjernvarme

Juli 1948 - 1953: Storegade 9b

1948:  Storegade 29     

 

Jysk Telefon indsætter stikkontakt    181 i april 1949

 

Arealer ved Gl.Østerbjerg 

Lemvig-Heldum menighedsråd ejer i dag fortsat 2 mindre grunde i området ved Gl. Østerbjerg. 
Den ene er parkeringspladsen lige over for FDF-huset, - hjørnegrunden ved Fuglsangsvej og Gl. Østerbjerg. Arealet er fremkommet ved et mageskifte med Nørlem sogneråd i 1967, hvor der blev skiftet med et areal skråt overfor på Fuglsangsvej. Allerede i december 1969 blev der lavet en 5 årig aftale om leje af grunden til Ungdomsgården. Senere i 1980 igen udlejet til Ungdomsgården som parkeringsplads til 25 biler for en periode på 50 år, - dog kan Ungdomsgården opsige lejemålet før.Tilsyneladende har Kirkeministeriet "dog foreløbig" kun godkendt en 10 årig aftale til 1. januar 1990. Området, der er på 890 m2, må kun bruges til parkeringsplads.


Den anden grund ligger lige over for Ungdomsgården, på den anden side af Gl. Østerbjerg. Den er på godt 3000 m2 og har matrikel nr. 1ct.  Den trediedel af grunden, der ligger nærmest Gl. Østerbjerg er meget skrånende, mens den øvrige del er mere plan.  Den nordlige halvdel af dette område er fredet, mens den sydlige del er udskildt som byggegrund. Den har i 60erne været tiltænkt som byggegrund for en ny præstebolig. En del af området er blevet drænet i 1977.

I 1973 er aftalt at der må anlægges en 3 m. bred sti langs med bækken på den vestlige side af grunden. Samtidig blev en del af bækken (grøften) rørlagt.
Efterfølgende i 2013 er der givet samtykke til, at der optages 4 m bred fællesvej hen over området. Den fællesvej er adgangsvej til og med vejret for matr.nr.26x Lemvig Markjorder.

Ungdomsgården har i 1977 fået lov at bruge dette område til bl.a. cykelbane, boldspil m.v., - og FDF brugte allerede før noget af området til forskellige aktiviteter.
Der er i 1980 anlagt 4 parkeringspladser på området ned mod Gl. Østerbjerg.
I 2012 er indgået en 10 årig aftale med Børnehaven Sct. Georgsgården om lån af et mindre areal nord for deres grund.

 

Lejemål 

I 1977 lejedes et lokale i FDF-huset til konfirmandundervisning.
Fra 1985 foregik undervisningen i Nørlem Kirkehus.

En lignende lejeaftale har der i hvert tilfælde siden 1979 været med Spejderhuset. Disse lejemål blev afsluttet i forbindelse med ibrugtagen af Kirkehuset, Torvet 10, Lemvig den 1. februar 1989.

 

Præstegårdsjord - Nørlem

I forbindelse med udskildningen af Nørlem sogn som selvstændig pastorat blev den 19. november 1991 aftalt at Nørlem sogn overtager de 9 tønder land opdyrkede jord, udlejet areal og at Lemvig sogn overtager de 2 mindre grunde. Efterfølgende har Nørlem Menighedsråd lavet mageskifter, således at arealet i dag er privatejet.

Fra 1. april 1981 bliver lavet en 5 årig forpagtningsaftale om hovedparten af matr. nr. 1a, Lemvig Købstads Markjorder, svarende til 9 tdr. land. 

En ny 5 årig aftale bliver lavet i 1986 med samme forpagter. I marts 1989 bliver lavet en ny 5 årig aftale om forpagtning med anfre forpagtere.
I 1966 har et mageskifte med et tilsvarende areal ved Vester Lemtorp været drøftet - dog uden resultat.

 

Præstegårdsjorder - Lemvig 

I årene 1893 og til 1947 har Lemvig og Nørlem menighedsråd solgt adskillige jordparceller som var tilhørende pastoratet. Det gælder bl.a. nogle arealer ved Enghavevej, - grænsende op til Aagade 12, og nogle arealer i Storegade og på Romvej. Jvf. opgørelse fra landinspektøren dateret 20. maj 1948 udgjorde det samlede solgte areal 2,18 ha.

 

Arealer ved Romvej

I 1964 blev de sidste arealer på 25.149 m2 matr. nr. 8a ved Romvej solgt til Lemvig Kommune/Boligselskabet 1945.
Det drejer sig om området omkring nuværende Skolevej