Fødsel og dåb

Fødsel
Et barns fødsel skal anmeldes.
Har en jordemoder været til stede ved fødslen, foretager denne anmeldelsen. 
Er fødslen sket uden jordemoder, skal forældrene selv anmelde fødslen. 

Dette gøres via www.borger.dk senest 14 dage efter fødslen.

 

Anmeldelse af fælles forældremyndighed 
Gifte forældre bliver automatisk registreret med fælles forældremyndighed.

I kan som ugifte forældre erklære, at I ønsker at varetage omsorgen og ansvaret for jeres barn sammen ved at afgive en ”Omsorgs- og ansvarserklæring”. 
Dette gøres senest 14 dage efter barnets fødsel via www.borger.dk under afsnittet ’familie og børn’.

 

Er der ikke registreret nogen far til barnet efter 14 dage, overgår faderskabssagen til Statsforvaltningen. 
Læs mere om faderskab og forældremyndighed på Statsforvaltningens hjemmeside

 

Dåb
Læs mere om dåbens cirkler i Lemvig og Heldum kirker her
Dåb aftales med én af sognepræsterne eller kirkekontoret. 
I er velkommen til at kontakte præsten et par uger inden, og ellers kontakter præsten jer for at aftale en dåbssamtale. Tidspunktet aftales mellem jer og præsten, ofte i jeres eget hjem. Samtalen giver en orientering om dåben og dens praktiske forløb.

Til kirkekontoret oplyses navn og adresse på den person, som skal bære barnet, samt navne og adresser på mindst 2 og højst 5 faddere.

Når barnet er døbt eller navngivet, registreres navnet i den elektroniske kirkebog og i CPR. 
I løbet af ca. 14 dage herefter, modtager I et sygesikringskort fra kommunen med CPR-nr. og navn.

Navneændring

Ansøgning om navneændring foretages digitalt via www.borger.dk med brug af NemID. Der skal betales et administrationsgebyr, som reguleres hvert år.
Taksten for 2021 er kr. 513,00

Ved navneændring på børn under 15 år, skal der afleveres en papirblanket på kirkekontoret. Ved navneændring for unge mellem 15-18 år ansøges via www.borger.dk, hvor både forældre og den unge signerer med NemID.

Herfra sendes ansøgningen til behandling i bopælssognet. På Ankestyrelsens hjemmeside https://ast.dk/born-familie/navne/navnelister kan man læse mere om navne, og kirkekontoret er også altid behjælpelig med vejledning om gældende love og regler for området.

Navngivning
Inden et barn er 6 måneder gammel, skal det have et navn - enten ved navngivelse eller dåb. Vær opmærksom på, at barnet kun kan få sin fars mellemnavn eller efternavn, når forældrene er gift - eller faderskabet er anerkendt – se afsnit Fødsel - Anmeldelse af fælles forældremyndighed.

Navngivning uden dåb sker også på http://www.borger.dk under Familie og børn. Begge forældre skal signere digitalt med NemID.

Navnet skal være et godkendt drengefornavn eller pigefornavn. Det er muligt at søge i godkendte drengenavne og pigenavne på Ankestyrelsens hjemmeside: https://ast.dk/born-familie/navne/navnelister.

 

Selvom barnet er navngivet, kan der altid ske dåb efterfølgende.

Alle spørgsmål vedrørende navne og gældende navnelov besvares på kirkekontoret.