Kirkehuset, Lemvig

Kirkehusets lokaler i Svirrebom er blevet indviet 23. september 2016.

20160715 102911

 

 

 

 

302 lemvig kirke og kirkehus

 

 

Menighedsrådet har i maj 2015 besluttet at købe naboejendommen Svirrebommen 2-4,   Lemvig.

Ejendommen overtages pr. 4.1.2016.
I første omgang indrettes stueetagen med møderum, køkken, kontorer m.v.

Omtale i Lemvig Folkeblad kan læses her

Samtidig har menighedsrådet besluttet at aflyse den planlagte udvidelse m.v. i det nuværende kirkehus. 

 

 

Historien om opførelsen af Lemvig Kirkehus.

 

Baggrunden

Igennem nogle år havde menighedsråd og andre drøftet mulighederne for at få bygget et kirkehus i Lemvig. Der var både fortalere og modstandere.
Modstanderne argumenterede bl.a. med, at de forskellige kirkelige foreninger hver især allerede havde deres foreningshuse, - og at de var bange for at aktivterne i kirkehuset ville gå ud over deres egne.
Fortalerne argumenterede med, at hvis der blev bygget et kirkehus kunne kirken på den måde være med til at samle nogle kirkelige aktiviteter og gøremål.
Også selve placeringen af et kirkehus i området omkring kirken blev diskuteret. Flere forslag blev undersøgt, og det endte som bekendt med at blive på adressen Torvet 10, at kirkehuset blev opført.

Fra referaterne fremgår det bl.a. fra et medarbejdermøde den 4. november 1981 at mulighederne for bedre udenomslokaler et par steder i nærheden af kirken er blevet drøftet. Bl.a. kordegn Anders V. Langer, sognepræst Kai Glud Pedersen, organist E. Poulsen deltog i dette møde.

Dateret den 25.11.1981 har BJ-Huse lavet tegningerne til en bygning på den nuværende adresse, ligesom der samtidig er lavet forskellige skitser.

Menighedsrådet havde i 1982 besluttet - og fået godkendt af stift og ministerium -  at købe bygningen på adressen Torvet 3, og en betinget skøde var lavet. Lemvig Kommune afholdt den 5. oktober 1982 et borgermøde om dette. På et byrådsmøde 9.12.1982 blev lokalplan/salget drøftet, men med stemmerne 10 mod 10 faldt forslaget. Efterfølgende den 14.12.1982 vedtog menighedsrådet at være afventende.

Menighedsrådet der blev valgt i november 1984 bestod af: Formand Svend Larsen, Harry Mæng, Egon Breinholt Christensen, Eigil Hansen, Inger Persson, Lars Raakjær, Thorvald Primdahl, Kristine Kallesøe, Arne Rønn Vrist og Flemming Andersen . Præster på dette tidspunkt var Svend Erik Langdahl og Leif Nielsen.
Ansatte: Kordegn Anders V. Langer, organist Erik Poulsen, kirketjener Edith Dahl og kirkegårdsleder Jørgen Jespersen.

Lemvig Kommune arbejdede i 1984 med et skitseforslag til udformning af Torvet og Østergade med tilhørende pladser. Af dette fremgår bl.a. at "Torvet er Lemvigs centrum, - og centrum for Torvet er kirken. I flisebelægningen understreges dette". Lærer Flemming Andersen deltog på vegne af menighedsrådet i kommunens arbejdsgruppe om indretning af bl.a.  torveområdet.

I perioden blev forskellige alternative muligheder for at få lokaler og kontorer undersøgt og forhandlet, - dog uden resultat.

I slutningen af 1985 blev kontakten om et køb af bygningen på Torvet 10 etableret. Igen skulle en lokalplan i høring. Offentlig møde om lokalplanen blev afholdt 16.12.1985. Lokalplanen blev officielt godkendt 28. maj 1986.

Det oprindelige hus var bygget omkring 1840, og renoveret i 1961-62. Lemvig Museum fremkom med ønske om at måtte undersøge grunden før en ny bebyggelse. Dette for at skaffe viden om byens historie. Undersøgelsen viste fund af en stor mængde skår m.v.,  som blev registreret af museet.

 

På et menighedsrådsmøde 22. april 1986 blev i grupper drøftet ideer til det nye kirkehus

 

Klar til at bygge et kirkecenter - men først efter ferien.

Af omtale i Lemvig Folkeblad 19. juni 1986 fremgår bl.a.:

Handelen mellem Lemvig Menigheddsråd og herreekviperingshandler Laurs Pedersen, Thyborøn om køb af hjørneejendommen Torvet-Svirrebommen, tidligere Dorthes Børnetøj, er nu afsluttet. Menighedsrådet måtte betale 550.000 kroner for ejendommen, der skal nedrives og grunden bebygges med et kirkecenter. Den omtalte ejendom kan ses her fra torvesiden.  

 

På et medarbejdermøde 19. september 1986 blev drøftet en skitse til kirkehuset. Bl.a. formand Svend Larsen, kordegn Anders V. Langer, Sognepræst Sv.E.Langdahl, sognepræst Ingeborg Engberg, organist E. Poulsen, kirketjener Edith Dahl og Egon Breinholt Christensen deltog i dette møde. Sognepræst Leif Nielsen og kirkegårdsleder Jørgen Jespersen havde sendt afbud til mødet. Indretning af huset og placering af de forskellige lokaler blev drøftet.
På et møde den 27. oktober 1986 redegjorde arkitekt E. Aagaard for de forskellige udarbejdede skitseforslag om indretning.

I slutningen af 1986 afholdes forskellige møder med nogle naboer omkring adgangsveje til disse naboer. Dette som følge af en servitut, tinglæst 11.01.1876 på disse ejendomme. Der blev opnået enighed om en aftale.

 

På et møde den 19 december 1986 godkender Lemvig Provstiudvalg de fremsendte planer om et byggeri af kirkehuset.

 

Arkitekten fremsender 12. marts 1987 et endeligt skitseforslag til nyt kirkehus.

På et menighedsrådsmøde den 28. april 1987 blev drøftet projekt, materialevalg m.v.
I dette møde deltog bl.a. arkitekt Egon Aagaard, Ingeniør K. Winther Knudsen, sognepræst Sv.E.Langdahl, sognepræst Leif Nielsen og følgende medlemmer af menighedsrådet: Svend Larsen, Harry Mæng, Egon B. Christensen, Inger Persson, Flemming andersen, K. Kallesøe, Eigil Hansen og Arne Rønn Vrist. 

 

Selve projektet 

Licitation blev afholdt 4. januar 1988 i Handelsskolens kantine.
Arkitekt var Egon Aagaard, Lemvig og ingeniør var K. Winther Knudsen Lemvig.

 

Projektet omfatter:
Kælderetage på 174 m2 med garderobe, toiletter, køkken depot/magasin og pedelrum.

Stueetage på 174 m2 med foyer, udstilling, toiletter, kontorer og arkivrum.
1. sal på 175 m2 med forrum, toilet og mødesal/konfirmandstue
2. sal på 131 m2 med gang, toilet gruppe-møderum og altan.
Udvendig og indvendig trappe og elevator.
Indretningen af bygningen er her

 

1. byggemøde blev afholdt 29. februar 1988 med samtlige entreprenører, og de forskellige aftaler blev underskrevet ved samme lejlighed.
I byggeperioden blev afholdt ialt 45 byggemøder, - det sidste den 17. april 1990 med endelig gennemgang af aflevering.

 

Byggeriet startede i marts 1988. Billeder fra nedrivningen er her

 

Rejsegilde - Huset skal stå i 500 år.

Af omtale i Lemvig Folkeblad 24. august 1988 (HS) fremgår bl.a. at menighedsrådets formand Svend Larsen sagde "-Jeg er imponeret af håndværkerne og det de har præsteret indtil nu med byggeri på lille plads og naboer med skrøbelige sokler. Vi vil gerne have at kirkehuset skal pynte på Torvet og det har mange mennesker allerede givet udtryk for. Det skal være et godt byggeri, - og et hus der gerne skal stå i 500 år".

På et møbleringsmøde afholdt den 4. oktober 1988 blev møbler m.v. drøftet. I dette møde deltog bl.a. Inger Persson, Harry Mæng, Flemming Andersen, Erik Bitsch.
Det første regulativ for Kirkehuset blev vedtaget på et menighedsrådsmøde den 22. november 1988.
Fra 1. februar 1989 var Kirkehuset færdig til at blive brugt. Af en annonce bragt i Lemvig Folkeblad/Lokalavisen fremgår det at lokalerne kan benyttes af menigheden til aktiviteter, der kan medvirke til kirkens liv og vækst. Meighedsrådet opfordrede grupper der kunne tænke sig at benytte lokaler i huset til at kontakte kirkekontoret.

Lærer Flemming Andersen var formand for Lemvig menighedsråd på dette tidspunkt. Iøvrigt bestod menighedsrådet af følgende: Arne Rønn Vrist, Egon Breinholt Christensen, Inger Persson, Ejgil Hansen, Kristine Kallesøe, Hanna Nielsen, Knud Andersen, Svend Aage Jensen, Børge Bevensee, Helge Støttrup. Sognepræst Erik Bitsch, sognepræst Otto Christensen (konstitueret for Leif Nielsen) og sognepræst C.J.Aaberg.
Ansatte: Kordegn Herluf Sloth, organist Erik Poulsen, kirketjener Edith Dahl, kirkehuspedel Annette B. Aagaard, kirkegårdsleder Jørgen Jespersen.

 

Indvielse og opstart

Lemvig Kirkehus blev indviet i weekenden 27-29 januar 1989.
Programskitse til indvielsen kan ses her.
Hanna Nielsen var med i kirkehusudvalget.

 

Biskop Georg Geil deltog i festlighederne om søndagen. 

 

En blomst visner...
          ...men et klaver kan sprede glæde i mange år.
I forbindelse med indvielsen blev opfordret til at give en gave 
Ialt blev givet ca. kr. 30.000,- i forbindelse med indvielsen. Allerede 1. februar blev indkøbt et klaver til kr. 17.950,-

 

Regnskab

Det færdige regnskab, som er dateret 22.marts 1989 viser, at de samlede omkostninger ved at bygge kirkehuset var kr. 7.043.919,76.
I dette beløb indgår køb af grund, nedbrydning af gammel bygning, jordbundsundersøgelser, museumsundersøgelser, håndværkerudgifter, honorarer og indkøb af møbler, porcelæn m.v. - med andre ord: hele huset.
I forhold til budget/overslag viser regnskabet et mindre forbrug på ca. kr. 40.000,-

 

Ovenstående oplysninger er samlet og opdateret pr. 11.11.2013/kg.

 

Efterskrift....

Det har efterfølgende vist sig, at det var den rigtige beslutning der blev

taget i 80 èrne omkring opførelsen af Kirkehuset. Alle de forskellige foreningsbygninger fungerer fortsat i dag som hus for den enkelte organisation, - endda for nogles vedkommende med øgede aktiviteter.
Kirkehuset bliver i dag brugt til et utal af arrangementer, møder og udvalgsmøder som menighedsråd, præster, sognemedhjælper, organist m.v. har ansvaret for. Derudover bruges huset af en hel stribe af andre brugere i løbet af året.
Alt i alt løber antallet af større og mindre aktiviteter sig op i omkring 650-700 om året.
I bygningen er der forskellige kontorer til bl.a. kordegn, organist og sognemedhjælper, - ligesom præster og andre fra tid til anden bruger huset til forskellige samtaler og møder.
Huset er bygget og indrettet efter de muligheder og behov der var på det tidspunkt.

25 års jubilæum:

"Kig indenfor i et levende hus".

25 års jubilæumet markeres med et uformalt Åbent hus den 1. februar 2014 kl. 11.00 - 14.00. 

 

Invitationen er her:
Jubilaeum Kirkehus   

Klik på billedet for at se forstørret foto.