Inventar i Lemvig Kirke

Døbefonten af granit i romansk stil er kirkens eneste middelalderlige inventarstykke. Har sikkert stået i kirken, siden den blev bygget omkring 1200-1250. Dens enkle udformning og den simple tovsnoning langs kanten røber dens alder. Fodstykket er nyere - måske fra Vestervig - ligesom fontens placering i kirkerummet har skiftet. 

Dåbsfadet stammer fra ca. 1600, mens den yderste rand er tilføjet ca. 1950, således at fadet dækker hele døbefontens hulning.

 

Lysekroner. Fra renæsancetiden stammer fem lysearme. De to med indskriptionen: SIMEN CHRISTENSØN 1609 (givernavn Simon Christensen), samt to prægtige lysekroner fra omkring 1575 og 1600. Yderligere tre lysekroner stammer fra baroktiden, 1650, 1661 og 1731. 

Lysekroner med balusterstamme med to kranse à seks S-slyngede lysearme, hvis indre dannede samme blomsterrosetter.
I forbindelse med den indvendige renovering i 2012 bliver de øverste lysrækker på lysekronerne vendt så de lyser op i loftkuplerne.

 

Krucifikset på korets nordvæg er i 3/4 størrelse og har i den katolske tid sikkert haft sin plads lige over korbuen. Dets oprindelse er ikke helt klar, men den detalje, at fødderne er adskildte, tyder på, at krucifikset er fra før 1300.


Latinskoletavle i nordre korsarm er oposat 1650 af Iver Christensenm foged på Voldbjerg, til minde om hans legat på 300 slette daler til latinskoledrengene for korsang i kirken "så længe som verden står", Ak ja! - hvem kender dagen i morgen?

 

Epitafium på nordvæggen i hovedskibet, fra 1648 over borgmester Simon Christensen og hans hustru Kirsten Maarsdatter. Han var een af byens betydelige købmænd, der havde skibe i søen og bl.a. sejlede tørfisk fra Bøvling len til Christian IV´s husholdning i København. Han var desuden engageret i studehandel til Holland og Holsten. Fremstillet af Peder Clausen, stenhugger i Århus. Stafferet 1681.

 

Gravminder. 5 gravsten, 3 i kor og 2 i tårnrum, fortæller om nogle af byens borgere, rådmænd og borgmestre. 

 

Kongebibel. Lemvig kirke ejer en velbevaret Chr.IV`s bibel. Foran i den står skrevet: "Anno 1636 er denne bibel bekostet af Lemvig og Lem kirkers indkomst og er (købt) for 14 slette daler og 2 mark. (Underskrevet Hendrik Lang med "gen hånd"). Henrik Lang var sysselprovst og havde tilsyn med kirkernes regnskaber. Bibelen opbevares i kirkens boks.