Lidt historie om Lemvig Kirkegård

Fra Lemvig kirkebog 1807 kan bl.a. læses:

Den 22. maj begravet Anne Fransdatters uægte barn, Anders Ombech, død den 16. samme måned. 2 år. 
Denne var den sidste, som blev begravet på den gamle kirkegård ved Lemvig kirke.


Den 16. juni blev den nye uden for byen anlagte kirkegård indviet med en tale over text. Åbnb. 14, før og efter hvilken blev af kirkesangeren og den forsamlede menighed afsunget psalmen no. 211 og 207, hvorefter det første liig strax nedsattes i gravstedet no. 1. nemlig skræder Mathius Larsens datter Else Marie, død den 12. juni næstforhen. 2. år

Den 14. juli begravet rebslager Jens Nautrup, død den 6. næstforhen. 62 år.

 

I 1958 er kirkegården bleve udvidet med matr. 2a og 14.

 

Den tilstødende gade Ydunslund blev i 1963 reguleret, og i den forbindelse blev 10 parkeringspladser anlagt foran Lemvig kirkegård.

Kirkegården blev udvidet i 1969 med tilkøb af .......
1970 Kampestensmur ud mod Vesterbjerg

 

En kort gudstjeneste blev afholdt i kapellet søndag 27. maj 1973 kl. 08.30.
Efterfølgende afsløredes det af billedhugger Eigil Westergaard udførte fællesmonument på urnekirkegården.

 

I forbindelse med drøftelser i 1974 angående dispositionsplan med Lemvig Kommune, var der enighed i menighedsrådet om, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at oprette en ny kirkegård for Lemvig sogn. Det vurderes at daværende Lemvig kirkegård kun kunne dække behovet i max. 15-20 år frem i tiden. Det vil ikke være muligt at udvide Lemvig Kirkegård, men de 2 nabosogne , Heldum og Nørlem, blev spurgt om de ville være med i en ordning hvor de kunne udlægge eventuelle arealer til fremtidige kirkegårdsudvidelser.
Begge nabosognes menighedsråd gik ind for dette.

 

Med virkning fra 1. januar 1977 skete der en ændring med de administrative forhold på Lemvig kirkegård.
Indtil da havde det været sådan at graveren var ansat af menighedsrådet til at sørge for kirkegårdens drift, og derudover udførte arbejde på kirkegården for egen regning.

Nyordningen medførte, at graver P.H.Sørensen blev ansat som kirkegårdsleder på tjenestemandslignende vilkår, og alt arbejde på kirkegården blev lagt ind under menighedsrådet.
Alle indtægter til kirkegården går i kirkekassen og alle udgifter afholdes af denne. Regninger for udført arbejde udsendes fra kirkekontoret.

 

Med virkning fra 1986 blev besluttet at alle hække klippes af kirkegårdens personale.
Een af argumenterne var at fælles hækklipning giver en ensartet udseende på kirkegården.

Vejbelægninger er omlagt i 1997. Samtidig er plantet nogle alletræer.
Lemvig Kirkegård er delt op i områder, delvist omkranset af alletræer. En del af disse alletræer var elmetræer som i løbet af 90erne helt var ved at forsvinde p.gr.a. elmesyge.
Det gjorde det degang muligt at få system på de forskellige alletræer.
Som overordnet hører ask og lind på de lidt større stier og sejlerøn på de mindre.

 

2002

Lemvig menighedsråd har gennem en tid arbejdet med en skitse til etablering af en ny oplagsplads i det nordvestlige hjørne af kirkegården.
Bundforholdene er af en sådan beskaffenhed at der skal foretages såvel kloakering som bundsikring af området.
Desuden er dr behov for en opdeling i "båse", som skal rumme de forskellige materialer som grus, jord, kantsten m.v.
Kirkegårdspersonalet planter levende hegn omkring pladsen. Arbejdes udføres i løbet af foråret.
 .

Stakittet blev renoveret og der blev foretaget beplantning.
En container blev indkøbt. Der blev plantet levende hegn omkring området.

Projektet blev finanseret af de gamle gravstedskapitaler.

Ny vaskeplads bliver i 2014 etableret i nærheden af mandskabsbygningen.