Historien om Heldum kirkegård

Kirkegården ved Heldum kirke har bevaret sine gamle skel, således som det fremgår af et matrikelkort fra 1817.

Terrænforholdene søgtes afklaret i 1965 i forbindelse med udgravningen til en varmeledning fra kirkegårdens vestside til kirkens vestende, og en forsigtig konklussion blev da "at meget taler for, at den lille høj kirken ligger på er kunstig opbygget".

 

Heldum kirke som den så ud i 1958.
Postadressen var på dette tidspunkt Lemvigvej 15.
Kirkegårdens indgange består i dag af porte i nord og syd og en låge i vest, lukket med hvidmalede fløje fra 1970`erne.
Hovedindgangen er i dag i syd med adgang fra en brolagt parkeringsplads med betonsten.

Denne adresse er Armosevej 1.

 

Hovedindgangen har tidligere været i nord, men er blevet ændret i 1970èrne til at være i syd. Dette i forbindelse med etableringen af et område syd for kirkegården.
I samme periode er der ændret på landevejsføringen mellem Lemvig og Tørringhuse, således at man nu måtte bakke direkte ud på den stærkt trafikerede amstlandevej (statsvej m.m.) fra parkeringspladsen.

I 1973 fandt en ekspropriationsforretning sted i området og kirken fik i den forbindelse senere et areal syd for kirkegården.
Matrikeldirektoratet/Landbrugsministeriet og Kirkeministeriet godkendte dette i foråret 1976.

I 1975 blev den lille låge udskiftet.
Heldum Menighedsråd købte ca. 1300 m2 til en pris af kr. 1,- pr. m2. i august 1976,- dette foreløbig til parkeringsplads og senere til en evt. udvidelse af kirkegården. Samtidig blev aftalt at parkeringspladsen på nordsiden af kirken skulle sløjfes. 
I 1974 påtænkes at asfaltere den nye parkeringsplads mod syd.
Der ansøges om at lave et gennembrud i syddiget til indgang fra parkeringspladsen.
Parkeringspladsen blev belagt med IBF-sten i 1976.
Både i nordsiden og i sydsiden blev indsat nye låger, - de karakteristiske pindhængsler og lukkeøjet blev bevaret, ligesom de nye til syddøren blev lavet magen til.

 

Sydøst for - og udenfor - kirkegården er i 1984 bygget et graverhus med kontor, toilet og redskabsrum. Det er en hvidtet, teglhængt bygning med afvalmede gavle i nord og syd.
Et redskabshus inden for vestdiget blev nedrevet samme år.

 

Kirkegården blev reguleret og delvist omlagt i 1983 - 1984.
Dette efter et forslag fra 1981.

På det tidspunkt var der planlagt 219 kistegravsteder og op til 88 urnegravsteder

Stolperne i lågerne blev udskiftet i foråret 1996

 

Kirkegårdsmonumenter.

1. o 1800, over ukendte. Gravsten, lys kalksten, 89 x 36 cm med ulæseligt skriftfelt, der indrammes af en bølgeranke med små spidse blade. Står syd for koret.

2. o 1844. "Herunder hviler de jordiske levninger af Jens Stokholm til Nørre Vinkel.......". Gravsten af Ølandskalksten, 190 x 122 cm, midtpå smykket af en reliefhugget stele med opstigende bladranke og kronende kanneleret vase. Syd for skibet.
3. o 1889 over N. Breinholt....Stele i hvid marmor. 145 cm høj, af form som en knækket søjle, der står på en plint i to afsæt og øverst bærer en hængende laurbærkrans. Syd for skibet, hvor monumentet tidligere harværet med omgivende støbejernsgitter.

 

I 2000 blev påbegyndt registrering af gravminder på Heldum kirkegård. Dette i samarbejde med Lemvig Museum. I 2002 blev 20 gravminder beskrevet.

 

Vest for kirken er der i dag en klokkestabel som blev indviet i november 2010

 

Tilbage til Heldum kirkegård