Lemvig Kirke - renovering

I 2011 er Lemvig kirke blevet renoveret udvendig, og i 2012 er kirken blevet renoveret indvendig.
Den indvendige renovering blev færdig, så kirken blev genåbnet den 17. februar 2013 kl. 10.00 med en festgudstjeneste.

 

Sammenskrivning af historien......

 

Allerede i 1998 fik menighedsrådet med i budget 1999, at indenfor de kommende 4 år skulle der ses på krkegulvene og varmeanlæget m.v. Det blev vurderet, at der skulle bruges ca. 1 mill. kroner. Det blev dog ikke til noget, da der andre steder i provstiet skulle bruges penge.
 

Det næste der skete var i 2005, hvor der i budgettet blev bevilget kr. 50.000 til indkøb af nye hynder til Kirken. De gamle hynder var indkøbt i 1962

Ret hurtigt fandt det daværende menighedsråd ud af, at for det beløb kunne man ikke få ordentlige hynder, så det blev besluttet at henlægge beløbet til senere.

 

I de følgende år blev der ved flere lejligheder snakket om, at kirken trænger til en renovering.

Kirken var efterhånden slidt godt ned efter den seneste indvendige maling i 1970.

Stiftsøvrigheden besøgte kirken i foråret 2006 for at bese kirken.

 

I 2007 udarbejdede det daværende kirkeudvalg en liste med 14 punkter, som man ønskede skulle være med i renoveringen. I starten af 2008 besøgte provstiudvalget kirken, og en renovering blev sat på listen over ting der skulle laves i Lemvig Provsti.

 

I løbet af 2009 besøgte kirkeudvalg/Menighedsråd 10 forskellige kirker, som alle indenfor de seneste år er blevet renoveret.. Disse renoveringer havde haft 3 forskellige arkitekter som ansvarshavende.

På et møde 20 januar 2010 indstiller kirkeudvalget at benytte arkitekt Knud Fuusgaard, Ringkøbing til at stå for renoveringen. En egentlig aftale bliver lavet med arkitekten i februar 2010.

På møder i februar blev listen udvidet til 17 punkter, herunder bl.a. overvejelse om nyt tag på Lemvig Kirke. 

Efter en grundig gennemgang af kirken af arkitekten, blev det på møder i udvalg og menighedsråd  i april besluttet at opdele renoveringen i 2 etaper, - en udvendig og en indvendig. 

Planerne blev fremlagt på et offentligt menighedsmøde i juni 2010.

En færdig rapport med foreløbig budgetskitse blev i juni fremsendt til provsti/stift.

Provstiet indstillede, at der bevilges et 15 årigt stiftsmiddellån til finansieringen (dette udover den opsparede kapital på ca. 1,4 mill).

Tilsagn om lån blev givet af Viborg Stift i august 2010.

På provstiets budget for 2011 blev godkendt at renoveringen starter i 2011. 
Da kirken har været næsten revet ned i 1933 gik det meget nemt med at få alle godkendelserne igennem systemet.

 

6. januar 2011 blev afholdt licitation, som senere blev godkendt af Menighedsråd og Provstiudvalg. Foreløbig tidsplan blev lavet.

Håndværkerne startede mandag d. 14 marts 2010.  Samme dag afholdtes det 1. byggemøde.


Under renoveringen blev konstateret en større svampeskade i og over nordskibet, som beløb sig til næsten 1 mill. kroner.
-  heldigvis med dækning fra vores forsikring.

Det udvendige arbejde omfattede helt nyt tag på hele kirken med underisolering. Kuplerne er blevet isoleret med et nyt rockwool materiale som skulle kunne isolere bedre end tidligere. Alle ydermure er blevet sandblæst og repareret for skader m.v. og efterfølgende er kirken blevet kalket op til flere gange. Der er kommet nye vinduer i kirken med nyt glas (ikke mat som tidligere).  Giver langt bedre lysindfald.

 

Tårnet er blevet gennemgået og renoveret i nødvendigt omfang.

Den samlede udgift er blevet ca. 7.2 mill. Kr. som ret nøjagtigt svarer til det godkendte budget.

I mellemtiden blev forberedt indvendig renovering.Kirken blev tømt for al inventar efter påske 2012.

 

Som man kan se er kirken blevet nyindrettet, så en del bænke er skiftet ud med løse stole, - og bænkene i sydskibet er blevet drejet 45 grader. 

Der er kommet nyt gulv med gulvvarme overalt i kirken. Vi har fortsat fjervarme i kirken.
Tidligere var der træpaneler på alle væggene. De er blevet fjernet.
Alle vægge er blevet sandblæst og kalket -  faktisk 7 gange kalkning.

Vi har fået nye stolestader, -   endegavlene skulle bevares da de er bevaringsværdige og for øvrigt ret gamle - de ældste er fra ca. 1650

Alteret, prædikestolen og al øvrig inventar er blevet grundig gennemgået af konservator.

 

Vi har fået nyt lydanlæg i kirken
Vi har fået et lærred som kan køres ned i midterskibet, og 3 kameraer kan optage hvad der sker foran alteret mv. og sætte billedet op på østvæggen i sydskibet og på en skærm i nordskibet.

 

Vi har fået nye farver i kirken. 

Opgaven var at få farverne til at matche med Bodil Kålunds malerier som er kommet i kirken i firserne. (Dem kan I læse mere om i den gratis brochure som ligger i kirken).

 

Efter nogen debat mellem farvelægger og menighedsråd blev vi enige om 3 grundfarver. Den bordeau røde farve på prædikestol og alter. Den blå farve på stolestaderne. Og endelig den gule farve på de 2 pulpiturer.

 

Vi mener selv, at vi har været ret heldige med de forskellige farvevalg.

Den indvendige renovering var oprindelig budgetsat til ca. 9,9 mill.
Byggeregnskabet viser omkring 9 mill. Undervejs har vi på forskellig måde opsparet i alt ca. 3,5 mill. kroner, og det resterende beløb på ca. 12,5 mill kroner er lånt som 15 årig Stiftslån i Viborg Stift.
I øvrigt har vi ca. 10 mill kroner stående i gravstedaftaler i Stiftet, så det er faktisk vore egne penge vi har lånt. I 2013 får vi 4,5 % i renter på indlån og betaler 3,5 % for at låne penge, så den forretning er udgiftsneutral for os.

 

Menighedsrådet har forsøgt at fremtidssikre at kirken kan blive brugt ikke kun til søndagsgudstjenester men også til alt fra babysalmesang til alle former for koncerter m.v.

Forhåbentlig kan kirken nu holde i 40-50 år til næste renovering.

 

Se mere om renovering her hos vores arkitekt Knud Fuusgaard 

 

Andre Fakta om os:  

Lemvig sogn ca. 4700 indbyggere   - 

Heldum sogn ca. 750 indbyggere

 

Fælles pastorat og menighedsråd for disse 2 sogne.

2 sognepræster i pastoratet.

Menighedsråd:  2 fra Heldum sogn og 10 fra Lemvig sogn.

Ansatte: fuldtids kordegn, organist og to deltids ansattesognemedhjælpere.

 

Ca. 120 kirkelige arrangementer i Lemvig kirke om året.
ca. 12.000 deltager i disse kirkelige handlinger/koncerter m.v.

 

.