Fra prokollerne...

Heldum kirke - kirkens historie - sognets historiekirkens indre - inventar - orgel - messehageler - protokoller

 

I forbindelse med at Heldum sogn blev udskildt fra Tørring sogn blev opstartet en forhandlingsprotokol for Heldum sogn - Skodborg-Vandfuld Herred den 3. december 1968.
Peder Gammelgaard Poulsen var sognepræst på det tidspunkt. 

Ved menighedsrådsvalget den 26. november 1968 blev valgt:
Formand gårdejer Niels Ib Tronhjem, Nr. Vinkel
Næstformand pastor Niels Erik Rosendal, Lemvig

Kirkeværge Jens Christian Gransgaard, Heldum
Kasserer landpost Egon Gravensgaard, Heldum
Fru Katrine Agger, Sdr. Vinkel
Sygeplejerske fru Gurli Graversen, Heldum

I forbindelse med kommunal reformen hvor Lemvig Kommune blev dannet vedtog menighedsrådet på et møde den 4. juni 1969 at foreslå at Heldum memnighedsråd skulle opløses og lægges ind under Lemvig sogn. Dette bla. på baggrund af at der i sognet kun er ca. 70 valgberettigede personer.
 
Senere - i 1972 - blev dette ændret aå man ønsker sognet bevaret, da befolkningstallet er i stærk vækst.

 

I 1972 er tinglyst at et areal langs Armosevej  -  overfor kirkegården - er til fri rådighed for Heldum Kirke. Arealet påtænkes til parkeringpladser.
Mellem en nyopført minkhal og arealet plantes en passende hæk.
Parcellen tilhører fiskeeksportør Jens Dahl Knudsen

 

I perioden 1987 - 2002 arbejdes der med forskellige lokalplaner for området vest for Ballegårdvej 

 

I 1985 bliver regnskabsarkiverne lagt på loftet i Heldum kirke.
Efterfølgende er disse flytte til arkivet i Lemvig Kirkehus.
Regnskabsbilag siden 1958 er bevaret. 

I foråret 1990 lægges fliser foran kirken.


I efteråret 1996 blev anskaffet 10 børnekufferter til låns af børn til gudstjenesten.

Kirkekaffe den 1. søndag i hver måned startede i efteråret 1997.

 

I budget 1998 erhensat kr. 40.000 til anskaffelse af pedalstemme til orgel.

Beløbet vurderes at være ca. 1/3- del af anskaffelsen

 

I 1999 kom der indenfor kirkerne en ny forsikringsordning - Alm. Brand administrerede. Før den tid havde hver enkelt menighedsråd sørget for forsikring af deres bygninger.

 

I 1999 udkom den første fælles turistbrochure for Lemvig provsti.

Heldum sogn var første gang med i vejkirkeordningen i 2001.

 

På et menighedsrådsmøde den 23. februar 2004 blev bl.a. drøftet fordele og ulemper ved en eventuel sammenlægning med Lemvig Menighehsråd.

De mest åbenbare fordele er den resoursebesparelse der ligger i at samme sager kun behandles et sted, - og at økonomistyringen samles.
Ulemperne er primært faren for at Heldum kirke nedprioriteres.

 

24. november 2004 blev det sidste menighedsrådsmøde afholdt for Heldum sogn.
Det blev besluttet at aflevere relevant arkivmateriale til kirkekontoret, Lemvig.
Efterfølgende har Heldum sogn og Lemvig sogn fælles menighedsråd for de to sogne.
Fra Heldum sogn vælges 2 medlemmer til det nye menighedsråd og fra Lemvig sogn vælges 10 medlemmer.
Citat fra dettte møde:
" Det var med vemod, at det sidste menighedsådsmøde således var afholdt".

 

Menighedsrådet i 2004 bestod af:
Formand Ivan Børding

Næstformand Jørn Lai

Kirkeværge/kontaktperson Bjørn Knudsen

Kasserer Bodil Kristensen (udenfor menighedsrådet)

Ejvind Grønne

Anna Kynde

Hilda Bødker Rønn

Sognepræst Erik Bitsch

Sognepræst Poul Erik Knudsen

Bjørn Knudsen og Hilda Bødker Rønn blev efterfølgende valgt til det nye fælles menighedsråd
 

 

Tilbage til Heldum kirke

    Klik på billedet for at se forstørret foto.